Fundacja Szklane Pułapki

Regulamin/Statut Fundacji

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I REJESTRU KOLIZJI PTAKÓW ZE SZKLANYMI ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY

„SZKLANE PUŁAPKI”

www.szklanepulapki.pl

 

1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa www.szklanepulapki.pl powstała jako inicjatywa osób prywatnych. Celem jej stworzenia jest rozpropagowanie informacji na temat śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z przezroczystymi szybami, a także pozyskiwanie danych od Użytkowników dotyczących przypadków kolizji ptaków z szybami. Z uwagi na podejmowany temat informujemy, że na stronie internetowej publikowane są fotografie przedstawiające martwe zwierzęta.

Przed skorzystaniem ze strony internetowej oraz rejestru kolizji ptaków z szybami prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie ze strony i Rejestru jest równoznaczne z akceptowaniem treści i postanowień Regulaminu.

Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy Użytkownicy korzystają ze strony internetowej i Rejestru poprzez przejście z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do witryny www.szklanepulapki.pl.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika związanych z korzystaniem ze strony i Rejestru, a także dotyczących ochrony prywatności i własności danych udziela Administrator Rejestru (Ewa Zyśk-Gorczyńska).

Jedyną osobą mogącą reprezentować Rejestr jest jego Administrator (Ewa Zyśk-Gorczyńska) lub osoba, która pisemnie uzyskała zgodę Administratora do jego reprezentowania.

Definicje:

Administrator – założycielka i osoba nadzorująca funkcjonowanie witryny www.szklanepulapki.pl oraz Rejestru Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury „Szklane Pułapki”, osoba odpowiadające za pozyskiwanie danych od Użytkowników, publikowanie danych, a także za sporządzanie zbiorczych opracowań dotyczących kolizji ptaków z szybami (Ewa ZyśkGorczyńska).

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej oraz udostępniająca dane dotyczące obserwacji autorskich lub zbiorczych (w przypadku np. obserwacji kolizji przez koła zainteresowań).

Rejestr „Szklane Pułapki” – dokumentacja kolizji ptaków z szybami, Rejestr stworzony przez Administratora (Ewa Zyśk-Gorczyńska) i będący jej własnością.

Regulamin – niniejszy dokument.

 

2. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do znaków graficznych, fotografii, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych na stronie internetowej www.szklanepulapki.pl  bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora strony i Rejestru (szklanepulaki@gmail.com).

Użytkownikom zarejestrowanym udostępniającym swoje dane w rejestrze przysługuje prawo autorskie do przekazanych danych i fotografii. Udostępnienie danych jako użytkownik niezarejestrowany jest równoznaczne z całkowitym przekazaniem praw autorskich na Administratora Rejestru i strony internetowej.

Użytkownicy udzielają  Administratorowi strony internetowej i Rejestru prawa do redagowania i publikowania przekazanych danych oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie danych przez pozostałych Użytkowników zgodnie z zapisem Regulaminu (po wyrażaniu pisemnej zgody Administratora strony i Rejestru).

Użytkownicy, którzy udostępniają Administratorowi treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, są odpowiedzialni za uzyskanie od osób uprawnionych zgody na rozpowszechnianie tych treści. Za szkody powstałe w wyniku udostępnienia treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez ich zgody całkowitą odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy.

3. Dozwolone użytkowanie

Użytkownik Rejestru ponosi odpowiedzialność za wprowadzone do Rejestru dane, w szczególności za  wartość merytoryczną wprowadzanych przez siebie danych – Użytkownik zobowiązuje się do uzupełnienia Rejestru zgodnie z posiadaną wiedzą.

Niedopuszczalne jest celowe i umyślne wprowadzanie Administratora w błąd poprzez wprowadzanie niezgodnych z prawdą danych.

 

Użytkownik wraz z przekazaniem swoich danych do Rejestru wyraża zgodę na upublicznianie jego danych, a także ich wykorzystanie w zbiorczych opracowaniach umieszczanych na stronie internetowej, jak również w publikacjach naukowych, przy czym w przypadku powołania się na dane jednego autora / jednej grupy autorów obserwacja taka będzie sygnowana imieniem i nazwiskiem / imionami i nazwiskami autora / autorów.

W przypadku cytowania pojedynczej obserwacji, np.:

Kowalski J. 2017. Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury „Szklane Pułapki”.

Kowalski J., Szafrańska Z., Buczyńska A. 2017. Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury „Szklane Pułapki”.

W przypadku zbiorczego opracowania przygotowanego przez Administratora

ZyśkGorczyńska E. 2017. Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury „Szklane Pułapki”.

ZyśkGorczyńska E., TomalkaSadownik A. 2017. Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury „Szklane Pułapki”.

Użytkownik może korzystać z danych zgromadzonych w rejestrze jedynie w zakresie dozwolonego użytkowania, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

Dane zgromadzone w Rejestrze nie mogą być wykorzystywane ani w celach komercyjnych ani w opracowaniach naukowych bez uzyskania pisemnej zgody Administratora.

4. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników wprowadzane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i dotyczą jedynie podstawowych personaliów tj. imię i nazwisko, a także adres e-mail. Rejestracja Użytkownika nie jest obowiązkowa i może on również wprowadzić dane jako anonimowy niezarejestrowany Użytkownik.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z pozwoleniem udzielonym przez Użytkownika oraz prawem polskim tj. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na serwerze Rejestru w sposób zapewniający odpowiednią ochronę. Jedynie Administrator posiada pełen dostęp do spisu danych osobowych. Hasła Użytkowników funkcjonują w bazie danych jedynie w formie zaszyfrowanej.

Dane osobowe dotyczące Użytkowników, którzy dostarczają informacji na temat kolizji ptaków z szybami, są po wcześniejszej weryfikacji, udostępnianie w rejestrze. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na publikacje swoich danych osobowych.

Dane dotyczące obserwowanych przez Użytkowników kolizji ptaków z szybami oraz ich dane osobowe (w postaci cytacji) mogą być opublikowane w publikacjach zbiorczych, w tym publikacjach książkowych. Poprzez rejestracje i podanie danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na publikację danych dotyczących obserwacji z podaniem danych personalnych.

Rejestr przedstawia ogólne zestawienia statystyczne.

5. Odpowiedzialność Administratora Rejestru Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury „Szklane Pułapki”.

Administrator projektu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku pozyskiwania danych w terenie, ani też w wyniku wprowadzanie danych do Rejestru. Obie te czynności odbywają się na koszt i odpowiedzialność Użytkownika.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wartość merytoryczną wprowadzanych przez Użytkowników danych.

 

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Rejestru w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 

6. Postanowienia końcowe

Administrator projektu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu.

 

Korzystanie przez Użytkownika z Rejestru po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza jego akceptację.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.